Wat is LOTUS?

LOTUS staat voor; Landelijke Opleiding tot Uitbeelding Slachtoffers en is in 1963 door het “Oranje Kruis” opgericht. Op 21 juli 1975 werd de LOTUS studiekring Tilburg Nr.40 opgericht.

Op 1 maart 1975 werd de  Landelijke Organisatie LOTUS. opgericht met als doel:

 • het contact en de samenwerking tussen haar leden tot stand te brengen
 • de eenheid in het optreden te bevorderen
 • de kennis en vaardigheden op peil te houden en verder te ontwikkelen
 • medewerking te verlenen aan de opleiding voor de LOTUS aantekening
 • medewerking te verlenen aan EHBO cursussen, examens, oefeningen enz.

De LOTUSkring Tilburg staat open voor iedereen die in het bezit is van een geldig EHBO of EHV diploma en ouder is dan 18 jaar. Het huidige aantal leden in de LOTUSkring bestaat, zo rond de 55 gediplomeerden.

Doel

Het voornaamste doel is opleidingen te verzorgen voor personen die;

 • een ongevalsituatie natuurgetrouw kunnen uitbeelden (acteren)
 • ongevalletsels natuurgetrouw kunnen nabootsen (grimeren)
 • een ongeval in scène kunnen zetten (ensceneren)
 • een ontwerp kunnen maken van een ongevalsopgave voor EHBO oefenbijeenkomsten, lessen, wedstrijden enz (ontwerpen)

Wie zijn LOTUSslachtoffers?

Dit zijn mensen die na een EHV cursus gevolgd te hebben, door zijn gegaan met de LOTUS opleiding en het onafhankelijk examen LOTUS van het Orange Kruis hebben behaald.

Grootscheepse combinatie-oefeningen

Grootscheepse combinatie-oefeningen in samenwerking met
EHBO, Brandweer, Politie en/of Ambulance e.d.

Bij grote oefeningen waarbij 6 of meer LOTUSslachtoffers van onze vereniging aan het spelen zijn, komt er 1 persoon extra bij ter begeleiding en voor de veiligheidsbewaking van onze leden.
Deze persoon is meestal een van onze docent LOTUS of een daartoe door ons aangewezen persoon. Zij begeleiden de LOTUSslachtoffers en letten op hun veiligheid tijdens ‘reddingen’.
Zij kunnen ingrijpen tijdens een oefening waarbij ‘echt’ gevaar dreigt voor het LOTUSslachtoffer.
Ook kan de leiding van EHBO, brandweer of Rode Kruis altijd terecht met vragen en opmerkingen. Het is voor de diverse disciplines een aanspreekpunt.

Het grimeren van een leek door een LOTUSslachtoffer.

Het komt regelmatig voor dat LOTUSslachtoffer wordt verzocht om, zowel bij verenigingen als bij bedrijven, anderen te grimeren. Reden hiervoor kan zijn dat er te weinig LOTUSslachtoffers beschikbaar zijn of dat de opdrachtgever wil besparen op de kosten voor de inzet van Lotusslachtoffer.
LOTUSkring Tilburg is hier geen voorstander van.

Uitsluitend na overleg en met goedkeuring van de coördinator van onze LOTUSkring zal dit van geval tot geval worden toegestaan.

Het streven moet zijn om voor elk LOTUSslachtoffer een gediplomeerde LOTUS in te zetten. (Evt. een LOTUSslachtoffer in opleiding onder begeleiding van een gediplomeerde LOTUSslachtoffer). Toch wil de vereniging hier tot op zekere hoogte ook wel aan meewerken, zolang het aantal werkelijke LOTUSslachtoffers en de te grimeren ‘leken’ in redelijke verhouding staan tot elkaar.
Wel moet de opdrachtgever er rekening mee houden dat hieraan extra kosten zijn verbonden. LOTUSslachtoffers gebruiken hun eigen grimematerialen hiervoor. Vandaar dat er een vergoeding wordt gevraagd van € 5,00 per te grimeren ‘leek’.

No Play

Bij het uitspreken van de woorden No Play door het LOTUSslachtoffer, dient men direct het spel te stoppen, ten teken dat er daadwerkelijk iets aan de hand is.
Let op: U dient de echte hulpverlening serieus in te zetten.
Gelieve de No Play code aan de hulpverleners kenbaar te maken en op te nemen in de draaiboeken van rampenoefeningen.

Aanvragen LOTUSslachtoffer(s)

Op onze website treft u het elektronische aanvraag formulier aan voor de LOTUSslachtoffer(s). Uit de opzet van dit formulier blijkt dat wanneer U het juiste “vinkje” heeft geplaatst alle gegevens bewaard blijven. Op deze manier kunt U meerdere aanvragen voor verschillende datums plaatsen.

Wij worden zeer regelmatig gevraagd voor diverse optredens.  Daarom hanteren wij de volgende regels;

 • De aanvragen dienen uiterlijk 4 weken tevoren ingediend te worden bij de coördinator.. Indien er op de gewenste datum geen LOTUSslachtoffer(s) beschikbaar is dan wordt z.s.m. onze annulering telefonisch medegedeeld. Bij twijfel kunt u contacten leggen via het emailadres coordinator@lotuskringtilburg.nl
 • Een grime-ruimte met wasgelegenheid dient aanwezig te zijn.

Het LOTUS seizoen loopt van september tot en met juni, probeert u de oefeningen zoveel mogelijk binnen deze periode te plannen. Buiten deze periode graag overleg met onze coördinator via coordinator@lotuskringtilburg.nl

Wensen optreden

Op het aanvraagformulier kunt u in het kort uw wensen voor de oefening en/of te spelen letsels weergeven, eventueel aangevuld met een aparte bijlage. De coördinator zal, bij vragen, persoonlijk een en ander met u doornemen en afstemmen. Ook is het mogelijk dat de studieleidsters en/of de coördinator een voorbespreking bijwoont.

Onkostenvergoeding:

Wij werken volgens de richtlijnen van de Landelijke Organisatie LOTUS. Voor onze onkostenvergoedingen verwijzen wij U graag naar de Algemene Leveringsvoorwaarden.

Dichter bij de Praktijk

De opzet van LOTUSkring Tilburg is de Hulpverlener- zowel in opleiding als gediplomeerd, dichter bij de praktijk van de eerste hulpverlening te brengen, waarmee wordt bedoeld:

 • Aan de hand van gedragingen van het slachtoffer en de antwoorden die het slachtoffer geeft op vragen van de Hulpverlener, kan geleerd worden vast te stellen wat het slachtoffer mankeert.
 • Door een medisch verantwoorde uitbeelding van het letsel kan de Hulpverlener -er ook visueel waarnemen wat de verschijnselen van een bepaald letsel zijn.
 • Door een juiste enscenering van de ongevalsituatie kan de hulpverlener -er zich een voorstelling maken van wat er is gebeurd en kan de hulpverlener -er leren situaties te beoordelen en mogelijk gevaar herkennen.
 • Hulpverlener(ers) worden door het omgaan met LOTUSslachtoffer(s) minder van hun stuk gebracht bij het zien van wonden, bloed, enz. Zodat zij beter in staat zijn eerste hulp te verlenen.
 • Hulpverlener(ers) leren slachtoffers te behandelen en dat kan alleen worden gedaan als men de handelingen regelmatig en met medewerking van LOTUSslachtoffer(s) heeft kunnen beoefenen.

Een Hulpverlener die gewend is om te werken met LOTUSslachtoffer(s)  zal hierdoor veelal met minder moeite hulp verlenen, wanneer dit echt nodig is.

De LOTUSkring verzorgt optredens voor EHBO-verenigingen, Rode Kruis afdelingen, Bedrijven,Scholen Brandweerkorpsen, Kaderopleidingen, Bedrijfshulpverlening, enz.
Grote rampenoefeningen vinden plaats na goede samenspraak en overleg met brandweer, politie, ambulance en GGD, GHOR, SIGMA.