LOTUS Kring Tilburg nr.40

LOTUS is een Benelux geregistreerd merk. De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd beschermd door wettelijke regels m.b.t. databescherming. Gebruik van deze informatie door anderen dan de nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is niet toegestaan en wordt u verzocht dit bericht terug te sturen en het origineel te vernietigen. LOTUS Kring Tilburg nr.40 is statutair gevestigd te Rijen en ingeschreven in het handelsregister onder 18057914.